หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองหญ้าปล้อง   ซื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564
อบต.หนองจิก   จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 86-005 สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 8 - บ้านบึงสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจิก ปริมาณงานผิวทางกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางและไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 11,080 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย. 2564
อบต.หนองจิก   จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากบริเวณที่ดิน นางสาวอำไพ อ่อนปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.คลองยาง   จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.เมืองเก่า   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองเก่า จำนวน ๑๐ แห่ง คือ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวนเด็กนักเรียน ๔๒๗ คน จำนวน ๓,๔๘๐ กล่อง เป็น จำนวนเงิน ๒๗,๒๑๓.๖๐ บาท ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ย่านยาว   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตากวาด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ย่านยาว   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายหยวก หมู่ที่ 2 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ย่านยาว   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ย่านยาว   จ้างเหมาทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกิจกรรมที่ อบต.ย่านยาวจัดให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในดง-วัดโค้งเจริญ รหัสสายทาง สท.ถ. ๕๔-๐๑๒ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๓,๑๐๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 27 ก.ย. 2564
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในดง-วัดโค้งเจริญ รหัสสายทาง สท.ถ. ๕๔-๐๑๒ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๓,๑๐๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 27 ก.ย. 2564
อบต.นาขุนไกร   ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ. ๔๑-๐๐๓ สายเขาดินหนองสะแก หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 27 ก.ย. 2564
อบต.นาขุนไกร   ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ. ๔๑-๐๐๒ สายทางเนินกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 27 ก.ย. 2564
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนเกาะตาเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ทุ่งเสลี่ยม   จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านท่าเดื่อ 9/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ทุ่งเสลี่ยม   จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านท่าเดื่อ ซอย 9/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ทุ่งเสลี่ยม   จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. หนองไก่เถื่อนใต้ ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ทุ่งเสลี่ยม   จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านท่าเดื่อ 9/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ศรีนคร   ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและนำ้มันผสมสารเคมีเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ในเมือง   ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยร่วมใจถึงสะพานแม่น้ำเก่า หมู่ที่ 12 27 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 912
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10