หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลกลางดง
 
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง
 
รองนายก อบต.   รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.   ที่ปรึกษานายก อบต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานบริหารทั่วไป / งานประชาสัมพันธ์
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการสังคม
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บรายได้ พัฒนารายได้ และประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
 
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
- งานแผนและโครงการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
   
   
   
   
   
   
 
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริการ และเผยแพร่วิชาการ
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลกลางดง
 
 
 
 
เทศบาลตำบลกลางดง
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-629-313, 055-659-356
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10