หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลกลางดง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2